VALE DO ROSSIM

ValedoRossim1des.gif (19473 bytes)
PLANTA

ValedoRossim2des.gif (6594 bytes)
VISTA DE JUSANTE


ValedoRossim3des.gif (8819 bytes)
PERFIL DA BARRAGEM


ARROWA.GIF (181 bytes)         homeicona.gif (359 bytes)